לייעוץ, שאלות והשגת תוצאות

מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם
  התקשרו: 053-6202089
  03-9646198

  מספר סעיפים מתוך חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 1972.

  -חוקר פרטי"  הוא  מי שעוסק בהשגת ידיעות על הזולת או באיסופן, לצרכי אחרים ודרך שירות לכל, ושלא לצרכי מחקר מדעי, סקר דעת קהל או פרסום ברבים או לצורך מסירת ידיעות ללשכת מידע על עוסקים לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

  -לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

  -לא יינתן לאדם לעסוק כחוקר פרטי אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

  (1)   הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל או שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

  (2) הוא בגיר

  (3)   הוא סיים שתים עשרה כיתות במוסד חינוך מוכר, או שלדעת הועדה הוא בעל השכלה שוות ערך לכך;

  (4)   בתוך שש השנים שקדמו לבקשה הוא התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין, בעריכת חקירות –

  (א)   במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד, או

  (ב)   במקום ובתנאים שהועדה הכירה בהם ושר המשפטים פרסם על כך הודעה ברשומות;

  (5)   הוא עמד בבחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית, ובהתאם לכללים ולתכנית שקבע שר המשפטים;

  (6)   לדעת הועדה אין מניעה – מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש – להענקת הרשיון.

   (ב)  במקרים מיוחדים רשאית הועדה לוותר על התנאי האמור בפסקה (4) לסעיף קטן (א), כולו או מקצתו.

  הליכים במתן רשיון

  5.  (א)  שמו של מי שמבקש רשיון לפי חוק זה יפורסם בדרך שתיקבע בכללים, ותוך תקופה שנקבעה בהם רשאי כל אדם להגיש לועדה התנגדות למתן רשיון למבקש.

   (ב) הועדה בדונה לפי חוק זה תתן הזדמנות למבקש וכן ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו לטעון טענותיהם ולהגיש ראיותיהם,

  ורשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, לתת הזדמנות לאנשים אחרים להשמיע דברם.

  (ג)   הועדה מוסמכת לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכותה על פי חוק זה.

  5. (א)  שמו של מי שמבקש רשיון לפי חוק זה יפורסם בדרך שתיקבע בכללים, ותוך תקופה שנקבעה בהם רשאי כל אדם להגיש לועדה

  התנגדות למתן רשיון למבקש.

  (ב)  הועדה בדונה לפי חוק זה תתן הזדמנות למבקש וכן ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו לטעון טענותיהם ולהגיש ראיותיהם, ורשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, לתת הזדמנות לאנשים אחרים להשמיע דברם.

  (ג)   הועדה מוסמכת לאסוף ראיות לשם הפעלת סמכותה על פי חוק זה.

  חובת נאמנות

  6.    חוקר פרטי יפעל כלפי לקוחו בנאמנות ודין היחסים ביניהם כדין היחסים בין שליח לשולחו.

  7. גילוי ידיעות והפסקת חקירה.

   (א)  חוקר פרטי ימסור לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה, לידיו או לידי מי שהסמיך לכך, ידיעות שגילה בדבר ביצוע עבירה.

   (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ימסור חוקר פרטי ידיעות שנמסרו לו מאת לקוחו אגב השירות המקצועי שנתן ללקוחו ושיש בהם כדי להפליל את לקוחו, אלא אם הסכים לקוחו לכך.

  (ג)   שוכנע היועץ המשפטי לממשלה שהמשך חקירתו של חוקר פרטי עלולה להפריע לחקירת המשטרה בעבירה, רשאי הוא לדרוש מהחוקר הפרטי להפסיק את חקירתו; נסתיימה חקירת המשטרה – יודיע על כך היועץ המשפטי לממשלה לחוקר והוא יהיה רשאי להמשיך בחקירתו.

  פיקוח

  8.חוקר פרטי ימסור, לפי דרישתו של היועץ המשפטי לממשלה, או של מי שהסמיך לכך, כל ידיעה הדרושה לביצוע חוק זה או התקנות לפיו, או לפיקוח על השיטות והאמצעים שבהם הוא נוהג להשתמש בהשגת ידיעות ואיסופן.

  פרק ג': משרד לחקירות פרטיות

  קיום  משרד ללא רשיון

  9.לא יקיים אדם משרד לחקירות פרטיות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.

  כשרות לקיום משרד

  10.  לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לחקירות פרטיות אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

  (1)   הוא חוקר פרטי רשוי;

  (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002

  (2)(נמחקה);

  (3)הוא בעל נסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.

  העסקה בחקירות פרטיות

  11.  בעל משרד לחקירות פרטיות לא יעסיק אדם בחקירה אלא אם הוא חוקר פרטי רשוי; אולם רשאי הוא להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד שהמתאמן יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.

  אתיקה מקצועית

  21.(א)  שר המשפטים, לאחר התייעצות בועדה, יקבע בתקנות כללים בדבר אתיקה מקצועית של חוקר פרטי.

  (ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות עיסוקים שבהם לא יעסוק חוקר פרטי בנוסף

  לעיסוקו כחוקר.

  ועדת משמעת

  22.  (א)  שר המשפטים ימנה שופט שיהיה יושב ראש ועדת משמעת; יושב ראש הועדה ימנה את שאר חבריה אחד אחד מתוך רשימה של חוקרים פרטיים ומתוך רשימה של אנשים שאינם חוקרים פרטיים, שערך אותן שר המשפטים.

  (ב)  על ועדת המשמעת יחולו סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.

  מינוי בודק

  23.  היועץ המשפטי לממשלה רשאי למנות בודק לבדוק ענין הנוגע להתנהגותו של חוקר פרטי; לבודק כאמור יהיו הסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח האמורות בסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), ודין עדות שניתנה בפניו כדין עדות הנמסרת על פי הפקודה האמורה.

  קובלנה על חוקר פרטי

  24.  קובלנה על חוקר פרטי תוגש לועדת המשמעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם הועדה, בין מיזמתם ובין על פי תלונת אדם אחר; קובל רשאי למנות אדם – דרך כלל או לענין מסויים – לייצגו ולטעון בשמו בפני ועדת המשמעת.

  עונש ומשמעת

  25.  (א)  הוגשה קובלנה על חוקר פרטי ומצאה ועדת המשמעת – לאחר שנתנה לו הזדמנות להתגונן – כי הפר הוראה מהוראות חוק זה או כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף 21, או שהוא אשם בהתנהגות אחרת שאינה הולמת את המקצוע, רשאית היא להחליט על אחת מאלה:

  (1)   להתרות בו;

  (2)   לנזוף בו;

  (3)   להתלות את רשיונו לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים;

  (4)   לשלול ממנו את רשיונו ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה או לצמיתות.

            (ב)  בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המשמעת:

  (1)   לחייב את החוקר הפרטי בתשלום הוצאות ההליכים; אם שוכנעה שנקט באמצעי הגנה טרדניים או קנטרניים;

  (2)   לחייב מתלונן בתשלום הוצאות ההליכים למדינה ולחוקר הפרטי או לחייב קובל בתשלום הוצאות ההליכים לחוקר הפרטי בסכום שתקבע, אם החוקר הפרטי זוכה והועדה מצאה שהתלונה הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או ללא יסוד.

  דין משמעתי והדין הפלילי

  26.  (א)  דיון משמעתי לפי חוק זה, אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או מחדל.

            (ב)  הואשם חוקר פרטי בשל מעשה או מחדל המשמש עילה גם לדיון בפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק סופי בפלילים.

  התליית רשיון

  27.  הוגשה לועדת משמעת קובלנה נגד חוקר פרטי, רשאית היא, אם ראתה שחומרת הענין וטובת הציבור מחייבות זאת, להתלות רשיונו עד לסיום הדיון. לא נסתיים הדיון תוך שלושה חדשים מיום התליית הרשיון – בטלה ההתליה, אלא אם האריכה בית המשפט המחוזי.

  פרק ז': הוראות שונות

  תקפו של רשיון

  28.  תקפו של רשיון לפי חוק זה הוא לשנה והוא יחודש מדי שנה עם תשלום האגרה השנתית, אלא אם מצאה הועדה שלא נתקיים עוד במבקש תנאי מהתנאים לקבלת הרשיון

   

  40

  לייעוץ, שאלות והשגת תוצאות

  מלאו את פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם

   עוד שיכול לעניין אותך

   מעקבים ותצפיות הם סוד ההצלחה במגוון רחב של חקירות פרטיות

   מעקבים ותצפיות בכל תחום חקירתי - סוד ההצלחה בכל סוגי החקירות כולנו חיים בעולם טכנולוגי המאפשר לנו לאסוף מידע באמצעים דיגיטליים....

   חוקר פרטי – חקירות כלכליות מורכבות.

   חוקרים פרטיים המנהלים חקירות כלכליות מסתייעים במגוון נרחב למדי של מתודות ופרקטיקות בעבודתם. מובן שחוקרים מקצועיים משתמשים בשיטות חוקיות בלבד...

   חוקר פרטי בגידות -כיצד לזהות סימני בגידה אצל בן/ בת הזוג?

   כאשר מדובר בתחום הזוגיות ומערכת היחסים הרומנטית, מושג “בגידה” מתייחס לרוב למעשה האהבה הפיזי או אפלטוני (לא ממומש) כלפי אדם...

   מתי כדאי לשכור חוקר פרטי בגידות

   "תפקידו של חוקר הפרטי" "הוא לאשש חשדות או להפריכם, לאסוף ראיות והוכחות מתועדים בצילומים הסרטות והקלטות סמויות כמפורט בחוק, אשר...

   מה כוללת חקירה כלכלית מקיפה?

   סיקורית חקירות-מה כוללת חקירה כלכלית מקיפה הערה: החקירות  הכלכליות בסיקורית חקירות מבוצעות על ידי חוקרים  פרטיים רשויים שכל עבודתם היא אך...

   חוקר פרטי חקירות אישות

   חקירות אישות - מעמד אישי, מטבע הדברים הן חקירות רגישות מאוד,  מלוות באמוציות,עצבות ועצבנות,מתחים ולעתים מלוות  גם בעייפות יתר, חוסר...
   קידום בגוגל לעסקים קידום בגוגל לעסקים